Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej systemu Ekopłatnik

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ekoplatnik.wrotapodlasia.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodnaustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki, w tym:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

 • [CTRL] oraz [+]: powiększenie widoku
 • [CTRL] oraz [-]: pomniejszenie widoku

Opera:

 • [SHIFT] oraz [+]: powiększenie widoku
 • [SHIFT] oraz [-]: pomniejszenie widoku

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Hołowienko, grzegorz.holowienko@wrotapodlasia.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 66 54 478. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Opis procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 • Na piśmie osobiście.
 • Na piśmie za pośrednictwem poczty.
 • Drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej.
 • Drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej.

W razie odmowy realizacji żądania przez podmiot publiczny lub alternatywnego dostępu do informacji, skarga może zostać złożona do organów wyższego szczebla. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Budynek: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 w Białymstoku

Przed wejściem głównym znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi sześć stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze. Główne drzwi budynku są obrotowe. Przed wejściem, z prawej strony budynku, usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach oraz dzwonek służący do przywołania pomocy. Winda prowadzi na poziom urzędu, gdzie zmontowane są automatyczne drzwi przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Na parterze holu głównego z lewej strony znajduje się oznaczony punkt obsługi osób niepełnosprawnych. Za holem głównym, znajduje się korytarz gdzie oznaczony jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych. W Kancelarii Ogólnej w pokoju 022, pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym. Na końcu korytarza z prawej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wraz z sygnalizacją alarmową. W holu głównym znajdują się windy, w tym jedna z szerokimi drzwiami, przystosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach. Obie windy komunikują się głosowo. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a. Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Informacje dodatkowe

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Wprowadziliśmy w Ekopłatniku szereg nowoczesnych udogodnień, wśród który znajdują się:

Opisy pól formularzy

Przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane i uporządkowane aby przemieszczanie pomiędzy nimi było wygodne i intuicyjne.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.